Vše pouhá milost

Vše pouhá milost

Charles Haddon Spurgeon, překlad Ferdinand Kavka

TOBĚ, ČTENÁŘI!
Předmětem této knihy jest spása čtenáře. Ten, který tu mluví a píše, byl by velice zklamán, kdyby kniha tato neměla přivésti mnohé k Pánu Ježíši. Jest vysílána v dětinné důvěře na moc Boha ‐ Ducha svatého, by ji použil, bude‐li se mu líbiti, ku obrácení milionů. Nepochybuji, že mnozí sklíčení mužové a ženy budou ji čísti a že je Bůh navštíví svou milostí. Abych dosáhl tohoto cíle, volil jsem řeč nejprostší a mnohý výraz dobře známý. Pohledí‐li však i bohatí a vznešení na tuto knížku, Duch svatý může se jich dotknouti, neboť co jest pochopitelno neučeným, není méně žádoucím vzdělancům.

Ó, kéž by ji četli i někteří, již se chtějí státi velikými rybáři duší!
Kdo ví, jak mnozí naleznou cestu pokoje skrze to, co zde čtou? Důležitější pro tebe, milý čtenáři, jest: chceš ty býti jedním z nich? Jistý člověk vzdělal u cesty studánku, a pověsil blíže ní koflík na řetízku. Po nějakém čase bylo mu řečeno, že vynikající kritik umělecký nalezl mnoho chyb na tomto zařízení. „Pili však ze studánky žízniví?“ tázal se její zakladatel. I pověděli mu, že tisíce ubohých lidí, mužů, žen i dětí hasilo u ní svou žízeň. Tu usmívaje se, řekl, že ho poznámky kritiky nebolí, ale doufá, že jednoho parného dne i onen kritik nabéře koflík, aby se občerstvil, a že bude chváliti jméno Páně.
Zde je moje studánka a zde můj pohár, chceš‐li, vyhledávej chyby, ale napij se vody života! Chtěl bych docíliti raději požehnání pro duši posledního metaře ulic nebo sběratele hadrů, než zalibovati se rozenému princi a nedosáhnouti
jeho obrácení k Bohu. Čtenáři, hledáš zisku při čtení těchto stránek? Je‐li tomu tak, shodneme se předem, ale o nic menšího nejde tuto, než abys nalezl Krista a nebe. Kéž bychom ho hledali společně! Já tak činím, připisuje ti tuto knížku s modlitbou. Nechceš se mnou vzhlédnouti k Bohu a prositi, aby ti žehnal při čtení? Prozřetelnost položila Ti tyto řádky v cestu, Tobě zbývá trochu času, abys je četl a máš chuť, věnovati jim pozornost. To jsou dobrá znamení. Kdo ví, zda‐li nenadešel Tobě čas příhodný?

celý text si můžete stáhnout zde – pdf

Share with

Napsat komentář

Start typing and press Enter to search