Básně

Vše pouhá milost

Charles Haddon Spurgeon, překlad Ferdinand Kavka TOBĚ, ČTENÁŘI!Předmětem této knihy jest spása čtenáře. Ten, který tu mluví a píše, byl by velice zklamán, kdyby kniha tato neměla přivésti mnohé k Pánu Ježíši. Jest vysílána v dětinné důvěře […]

Žalm 54

Pro své jméno, drahý Bože, zachraň mně, svou sílou velmože, zjednej právo konečně.Bože, vyslyš mou modlitbu, naslouchej mým slovům, cizáci vyšli v honitbu, ať uteču všem okovům. Tvůj odpůrce, Pane, o můj život usiluje,jen ať mně nedostane, […]

Žalm 103:5

Dáváš mi křídla orla, za tebou letím do nebes abych tě vidět mohla a ty mně v náručí opět nes. Ty obnovuješ mou sílu, jako mládí orla, pak jsem připravena k dílu, abych srdci jiných pohla. Sám […]

Rozlom mé srdce

Rozlom mé srdce – bílý chléb a nasyť hladové,rozlom mé srdce a jeho tep nech zaznít – dnes poprvé. Otevři ústa ať promlouvají a oči ať vidí do dálek,otevři náruč, jež lásku tají, kéž na každou bolest […]

Bože, jsi tam?

Já slyším faleš V tom světě plném rozepří, Tak buším na nebe A křičím: Bože, otevři! V tom povrchním světě klamu, V tom tě s úšklebkem vítám. Zas buším na nebe a volám: Bože, jsi tam? V […]

Eli, Eli lema sabachtani

vzkaz na dlaních hřeby stvrzený …kde bychom tehdy byli my když korunován byl… trním jako král poslední(ch)… a první? …zády nebo po boku když kříž dal tíhu do kroků a nejbližší se báli… vskrytu když On Jej […]

4 jezdci apokalypsy

Stigmaty věčnosti má mysl je raněná, v horečných představách denně se utápí. Za okny louka, deštěm černým zkrápěná, na křídlech kobylek do tmy mne polapí. Tak konec přichází, bolest a mučení, s procesím bez kříže, svým davem […]

Poděkování Bohu

Bože,já přece vím,že jsi všude. Ve mě,ve všech,na zemi i v nebi, neexistuje místo,kde tě neni. Děkuji za lásku tvou, za život zde, s tebou je vše možné, vše s láskou jde. Ty jsi můj přítel,život můj, […]

Sáře ke křtu

Křest je brána jako svatba, Křest je vzácný Boží dar Užij si ho, každou kapku, Nezapomeň vteřin pár Až tam vyznáš víru v Krista, Andělé se rozjásaj´ Tvoje hříchy budou smyty Bílé šaty duši daj´ Pod vodu […]

Start typing and press Enter to search